Trung tâm gia sư
TÀI NĂNG
ĐĂNG KÝ LÀM GIA SƯ
Thông tin cá nhân (Bắt buộc)


Họ tên:
Năm sinh:
Giới tính:
Thông tin liên lạc (Bắt buộc)
Điện thoại:
Quận có thể dạy:


Thời gian rảnh:
Mức lương yêu cầu


Trình độ học vấn "bắt buộc"
Tên trường:
Năm tốt nghiệp:
 
Nếu chưa tốt nghiệp thì ghi năm sẽ tốt nghiệp
Môn-Lớp dạy:
 
VD: Toán(10-12), Anh(1-12,Giao Tiếp,Toeic),Tin(Lập Trình java, VB)

Bạn LIKE FANPAGE để được thông báo lớp mới liên tục qua facebook của bạn